My Personal Data

Podmienky ochrany osobných údajov

I.
Základní ustanovení

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je
AGENTURA PV, s.r.o. IČO: 51 740 133 , so sídlom Veľká Okružná 54, 01001 Žilina
(ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: Veľká Okružná 54, 01001 Žilina
email: support@paraverne.sk
telefón: +421 910 203 244
3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo
identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba,
ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor,
napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo
odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej,
psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné
údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre
plnenie zmluvy.

III.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b)
Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu
(najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1
písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo
zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú
vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky
(meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou

PAGE 3

pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné
zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.
3. Zo strany prevádzkovateľa dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu
v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

IV.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto
zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončení zmluvného vzťahu).
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely
marketingu, najdlhšie …. rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe
súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)
1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe
zmluvy,
• zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu (Shopify) a ďalšie služby v súvislosti
s prevádzkovaním e-shopu,
• zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny
mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.
VI.
Vaše práva
1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie
spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu
alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že
sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.

Podmienky zabezpečení osobných údajov

PAGE 3

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia
k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v listinnej podobe, najmä …
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené
osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste
oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu
prijímate.
2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového
formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/oboznámená s
podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
3. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany
osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle
novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi
poskytol/la.
Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.6.2019.